Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Blue RAT Production s.r.o, IČO 51215241 so sídlom Bardejovská 23, 831 02 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: adresa: Bardejovská 23, 831 02 Bratislava; email: bartelt.silvia@gmail.com; telefón: +421902733755
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II.Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • analýza údajov o správaní návštevníkov webovej stránky, zisťovanie preferencií návštevníkov webovej stránky, testovanie nových funkcií a aplikácií pre zlepšenie služieb a taktiež pre zlepšenie webového obsahu a pre ochranu pred napadnutím ICT infraštruktúry
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

 

IV. Cookies
 1. Webové stránky prevádzkovateľa ukladajú krátkodobo alebo dlhodobo do prehliadača či zariadenia návštevníka webovej stránky malé textové súbory cookies alebo obsahujú obrázkové priehľadné pixelové značky a podobné technológie pre zber údajov z prehliadača či zariadenia návštevníka webovej stránky.
 2. Údaje získané na základe nevyhnutných funkčných cookies spracováva prevádzkovateľ z nevyhnutnosti pre plnenie kúpnej zmluvy a z oprávneného záujmu zaistiť funkčnosť ponuky služieb a prípadného nákupu.
 3. Údaje získané na základe funkčných cookies, ktoré nie sú nevyhnutné, slúžia na vyhodnotenie návštevnosti a umožňujú zlepšovať funkciu webových stránok, k zapamätaniu jazyka a ďalších nastavení užívateľa. K zaisteniu optimalizácie webovej stránky, k tvorbe profilov užívateľov a k zlepšeniu svojich služieb využíva prevádzkovateľ webové analytické nástroje, predovšetkým Google Analytics. Údaje získané z analytických cookies využívaných týmito nástrojmi sú anonymizované. Tieto údaje prevádzkovateľ spracováva za účelom oprávneného záujmu.
 4. Pri vypnutí funkčných cookies nemôže návštevník webovej stránky naplno využívať jej funkcionalitu. Pri vypnutí analytických cookies prichádza návštevník webovej stránky o možnosť prispôsobenia ponuky. Súhlas s odovzdávaním údajov z remarketingových cookies reklamným a sociálnym sieťam vyjadruje návštevník webovej stránky nastavením prehliadača. Nastavením prehliadača taktiež ovplyvňuje funkciu ostatných cookies.

 

V. Doba uchovávania osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

VI. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VII. Vaše práva
 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä prostredníctvom hesiel, šifrovania a anti-malware softvéru.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

IX. Záverečné ustanovenia
 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.