Obchodné podmienky

Názov spoločnosti:

Blue RAT Production s.r.o.

Adresa:

Bardejovská 23
831 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 51215241
DIČ: 2120647111

Neplatca DPH!

Zapísaný: Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl.č.124386/B

Zodpovedná osoba: Mgr. Silvia Bartelt
Tel. číslo: 0902 733 755

1. Objednávka

Na základe záväzného potvrdenia objednávky je realizovaný predaj Tovaru alebo poskytnutie Služby predávajúcim kupujúcemu.

Za Tovar sa považuje hmotný DVD nosič s nahrávkou.

Za Službu sa považuje pridelenie prístupu do webového rozhrania predávajúceho, prostredníctvom ktorého je Služba poskytovaná. Toto webové rozhranie umožňuje prehrávanie objednanej nahrávky za podmienok definovaných nižšie.

Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mail kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim; na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia produktov a ich počet), cena za produkty, spôsob doručenia a spôsob platby.

Kupujúci berie na vedomie, že poskytnuté nahrávky sú určené výhradne na osobné použitie. Komerčné alebo podnikateľské použitie nahrávok, akékoľvek verejné použitie nahrávok alebo použitie nahrávok vo väčšom rozsahu je výslovne zakázané. Kupujúci nie je oprávnený nahrávku akýmkoľvek spôsobom šíriť, kopírovať, nahrávať, či inak použiť v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi.

Naviac, v prípade objednávky Služby kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že:

 1. údaje zadané pri objednávke budú použité pre účely spracovania poskytnutia služby v nevyhnutnej miere 

 2. je povinný vopred vyskúšať funkčnosť prehrávania nahrávky na svojom zariadení prostredníctvom skúšobnej stránky predávajúceho na adrese https://lucinkapusinka.online/videotest.php s tým, že úhradou kúpnej ceny objednávky potvrdzuje funkčnosť prehrávania nahrávky, nachádzajúcej sa na tejto skúšobnej stránke, na svojom zariadení

 3. v okamihu prvého prihlásenia do webového rozhrania predávajúceho, prostredníctvom ktorého je Služba poskytovaná, stráca právo na odstúpenie od zmluvy

 4. bude nahrávka počas jej prehrávania opatrená špecifickým vodoznakom, ktorý slúži na ochranu autorských práv predávajúceho

 5. bude môcť nahrávku prehrať len na zariadení s funkčným internetovým pripojením

 6. prehrávanie nahrávok je podporované na nasledovných zariadeniach a ich softvérovom vybavení:

  • Počítače/notebooky (Windows, Mac, Linux): Najlepšie podporované sú prehliadače Chrome a Firefox aktualizované na najnovšiu verziu. Operačný systém musí byť tiež aktualizovaný na najnovšiu verziu. Podporovaný je aj prehliadač Safari. Taktiež podporovaný je prehliadač Edge vo verzii 83 a vyššej na systéme Windows 10. Staršie verzie nie sú podporované.

  • Android (telefón, tablet): Najlepšie podporovaný je prehliadač Chrome aktualizovaný na najnovšiu verziu, na operačnom systéme Android vo verzii 5 alebo vyššej. Taktiež podporované sú prehliadače Firefox alebo Edge aktualizované na najnovšiu verziu.

  • iOS (iPhone, iPad): Najlepšie podporovaný je prehliadač Safari aktualizovaný na najnovšiu verziu, na operačnom systéme iOS vo verzii 11.2 a vyššej. Zariadenia s verziou iOS staršou ako 11.2 nie sú podporované.

 7. prehrávanie nahrávok na akomkoľvek zariadení a/alebo softvérovom vybavení neuvedenom v bode f. tohto odstavca NIE JE podporované (napr. Smart TV, staršie a neaktualizované zariadenia, alternatívne prehliadače...). V prípade použitia takéhoto zariadenia a/alebo softvérového vybavenia predávajúci neručí za funkčnosť prehrávania nahrávok a kupujúcemu nevzniká nárok na reklamáciu Služby. Táto podmienka platí bez ohľadu na výsledok overenia funkčnosti prehrávania na skúšobnej stránke predávajúceho podľa bodu b. tohto odstavca, ako aj v prípade, že prehrávanie nahrávok na takomto zariadení a/alebo softvérovom vybavení bolo pre kupujúceho v nejakom čase funkčné.

2. Cena

Všetky ceny za Tovar a Služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do termínu, ktorý je jasne vyznačený na stránke internetového obchodu.

Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy alebo využívaním Služby (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a pod.) si hradí kupujúci sám.

3. Storno objednávky

 1. Zo strany kupujúceho:

  Kupujúci môže objednávku stornovať priamo cez kontaktný formulár na https://www.lucinkapusinka.sk/napiste-nam/ alebo telefonicky na tel. čísle : 0902 733 755. V prípade Tovaru je storno možné najneskôr do doby vyskladnenia Tovaru. V prípade Služby je storno možné najneskôr do okamihu prvého prihlásenia kupujúceho do webového rozhrania predávajúceho, prostredníctvom ktorého je Služba poskytovaná.

  V prípade, že kupujúci už zaplatil časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená v lehote 15 dní na bankový účet, z ktorého čiastku zaplatil, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

 2. Zo strany predávajúceho:

  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, ak nie je možné dodať Tovar alebo Službu zo strany predávajúceho.

  V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka vrátená v lehote 15 dní na bankový účet, z ktorého čiastku zaplatil, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

4. Dodacie podmienky

Dodávky objednaného Tovaru alebo Služby budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne.

V prípade že dodávka Tovaru alebo Služby nie je zrealizovaná do 30 pracovných dní od úhrady objednávky, má kupujúci právo po uplynutí tejto lehoty od zmluvy odstúpiť. Ku každej objednávke je vystavený originálny daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list. Faktúra je zasielaná elektronicky na e-mail kupujúceho.

Dodávka Služby je realizovaná vytvorením prístupu do webového rozhrania predávajúceho na adrese https://lucinkapusinka.online, prostredníctvom ktorého je Služba poskytovaná. Prístup do tohto webového rozhrania je kupujúcemu vytvorený až po zaplatení objednávky. Vytvorenie prístupu nie je okamžité, môže trvať určitý čas v závislosti od spôsobu platby za objednávku, ktorý si zvolil kupujúci:

 • V prípade úhrady platobnou kartou je prístup vytvorený zvyčajne do 1 hodiny, maximálne do 24 hodín, od zaplatenia objednávky.
 • V prípade úhrady bankovým prevodom je prístup vytvorený až po pripísaní platby na účet predávajúceho, čo môže trvať až do 3 pracovných dní od zaplatenia objednávky. 

Po vytvorení prístupu obdrží kupujúci na e-mailovú adresu, zadanú v objednávke, prístupové údaje do webového rozhrania, prostredníctvom ktorého je Služba poskytovaná, ako aj informácie o sprístupnenom obsahu. Prístup do webového rozhrania je časovo aj dátovo neobmedzený.

Predávajúci si vyhradzuje právo zablokovania prístupu kupujúceho do webového rozhrania, prostredníctvom ktorého je Služba poskytovaná, v prípade:

 1. nevyužitia Služby kupujúcim po dobu po sebe nasledujúcich 12 mesiacov,

 2. využívania Služby v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami, a to najmä v prípade poskytnutia svojich prístupových údajov tretej osobe, nepovoleného kopírovania, nahrávania, sťahovania a/alebo distribúcie nahrávok alebo ich častí,

 3. podozrenia na neoprávnený prístup tretej osoby na používateľský účet kupujúceho; v tomto prípade bude predávajúci kupujúceho kontaktovať e-mailom alebo telefonicky, za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

5. Záruka a reklamácie

 1. Reklamácia Tovaru:

  Na každý predávaný Tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru zákazníkom. Záručný servis zabezpečuje predávajúci. Záruka sa nevzťahuje na Tovar, ktorý bol mechanicky poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou kupujúceho.

  Reklamácie sú posudzované predávajúcim do 30 dní od ich doručenia, avšak táto doba sa môže predĺžiť v prípade, že rozpoznanie reklamácie vyžaduje dlhší čas. O predĺžení alebo zamietnutí reklamácie bude kupujúci predávajúcim informovaný telefonicky, resp. e-mailom, do 30 pracovných dní od doručenia reklamácie.

  Reklamovaný Tovar zasielajte alebo doručte osobne na našu adresu. K reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení kúpnej ceny. Bez týchto dokladov nebude vec prijatá na reklamáciu. Zásielky na dobierku nepreberáme. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom.

 2. Reklamácia Služby:

  Službu je možné reklamovať v prípade nedostupnosti webového rozhrania predávajúceho, prostredníctvom ktorého je Služba poskytovaná, po dobu dlhšiu ako 72 hodín. Nedostupnosť služby je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu telefonicky alebo e-mailom. Reklamácie sú posudzované predávajúcim do 30 dní od ich obdržania, avšak táto doba sa môže predĺžiť v prípade, že rozpoznanie reklamácie vyžaduje dlhší čas. O predĺžení alebo zamietnutí reklamácie bude kupujúci predávajúcim informovaný telefonicky, resp. e-mailom, do 30 dní od doručenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom.

6. Doručenie Tovaru

V prípade objednávky Tovaru predávajúci neručí za zásielky, ktoré sa stratili na pošte, či boli ukradnuté z poštovej schránky kupujúceho. Kupujúci je povinný kontaktovať predávajúceho bezodkladne, ak ani do 5 dní od potvrdzujúceho mailu o vyskladnení nedostal Tovar, ktorý si objednal.

7. Neprebraté zásielky s Tovarom

V prípade objednávky Tovaru kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po záväznom potvrdení objednávky neprevezme Tovar od kuriéra/z pošty bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

8. Právo zákazníka na vrátenie Tovaru

Ak ste spotrebiteľ, Tovar, ktorý ste si zakúpili na www.lucinkapusinka.sk je možné bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia Tovaru. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom - písomne alebo e-mailom. Toto právo Vám vyplýva zo zákona o zásielkovom predaji. Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje, je potrebné zaslať doporučene (nie ako dobierku) na adresu Silvia Bartelt, Bardejovská 23, 831 02 Bratislava. K zásielke prosím priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s Tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Ak bola platba za Tovar uhradená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, na bankový účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

Upozornenie: DVD, ktoré boli rozbalené, nie je možné vrátiť.

Upozornenie: Na Službu sa právo odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru nevzťahuje. Kupujúci súhlasí s tým, že v okamihu prvého prihlásenia do webového rozhrania predávajúceho, prostredníctvom ktorého je Služba poskytovaná, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.