Obchodné podmienky

Názov spoločnosti:

Blue RAT Production s.r.o.

Adresa:

Bardejovská 23
831 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 51215241
DIČ: 2120647111

Neplatca DPH!

Zapísaný: Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl.č.124386/B

Zodpovedná osoba: Mgr. Silvia Bartelt
Tel. číslo: 0902 733 755


1. Objednávka
Na základe záväzného potvrdenia objednávky je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim; na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a spôsob doručenia.

2. Cena
Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do termínu, ktorý je jasne vyznačený na našom e-shope.

3. Storno objednávky
Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to priamo cez kontaktný formulár na www.lucinkapusinka.sk alebo telefonicky na.čísle : 0902 733 755.
Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho bankový účet alebo adresu v lehote 15 dní.

Pri poskytovaní elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že od okamihu zaslania prístupového hesla elektronického obsahu na e-mail stráca nárok na odstúpenie od zmluvy.

4. Dodacie podmienky
Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne.
V prípade ak dodávka tovaru nie je zrealizovaná do 30 dní, má kupujúci právo po uplynutí tejto lehoty od zmluvy odstúpiť. Ku každej zásielke je vystavený originálny daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list. Faktúra je zasielaná elektronicky na mail kupujúceho. 

5. Záruka
Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.
Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta. Reklamovaný tovar zasielajte alebo doručte osobne na našu adresu.
K reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení kúpnej ceny. Bez týchto dokladov nebude vec prijatá na reklamáciu. Zásielky na dobierku nepreberáme. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude spolu s reklamovaným tovarom doručená kópia reklamačného protokolu.

6. Doručenie
Predávajúci neručí za zásielky, ktoré sa stratili na pošte, či boli ukradnuté z poštovej schránky kupujúceho. Kupujúci je povinný kontaktovať predávajúceho bezodkladne, ak ani do 5 dní od potvrdzujúceho mailu o vyskladnení nedostal tovar, ktorý si objednal.

7. Neprebraté zásielky
Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po záväznom potvrdení objednávky neprevezme tovar od kuriéra/z pošty bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

8. Právo zákazníka na vrátenie tovaru
Ak ste spotrebiteľ, tovar, ktorý ste si zakúpili na www.lucinkapusinka.sk je možné bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom - písomne alebo e-mailom. Toto právo Vám vyplýva zo zákona o zásielkovom predaji. Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje je potrebné zaslať /nie ako dobierku/ na adresu Silvia Bartelt, Bardejovská 23, 831 02 Bratislava. V zásielke prosím priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Ak bola platba za tovar uhradená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, na bankový účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

Upozornenie: DVD, ktoré boli rozbalené, nie je možné vrátiť.